Hjem

Åpenhetsloven

Vi vil med dette redegjøre for Hellvik Gruppen AS sitt arbeid med åpenhetsloven og våre tiltak for å etterkomme kravene. Dersom det er behov for ytterligere informasjon, vennligst kontakt Administrerende direktør Thor-Inge Thrana.

Åpenhetsloven § 5a:

Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vår virksomhet er organisert som et regionbasert konsern, Hellvik Gruppen. Gruppen har fire regioner: Øst, Sør, Sør-Vest og Vest. XL-Bygg Hellvik med tre avdelinger, samt støtteselskapene Hellvik Hus Teknologi og Produksjon og Hellvik Hus kjedetjenester.

Konsernets hovedadresse er: Hellvik Gruppen AS, Jærveien 1250, 4375 Hellvik. Organisasjonsnummer: 922 962 308

Hellvik Gruppen AS er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Boligprodusentenes forening.

Vårt driftsområde er:

  • Bygg og anleggsvirksomhet i forbindelse med oppføring av boliger på egne og kunders tomter.
  • Salg av byggevare.
  • Leveranse av tjenester innen arkitektur, ingeniør og administrasjon til franchisebaserte kjedemedlemmer.

Hellvik Gruppen har ikke egenimport av varer, og opererer kun i det Norske markedet.

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos Administrerende direktør og i styret.

Selskapet har utarbeidet rutiner og sjekklister for kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade forårsaket av egen virksomhet og selskapets leverandører.

For sikre at arbeidstakere i vår produksjonskjede har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår, er det utarbeidet egne sjekklister for valg av seriøse leverandører. Kravene i åpenhetsloven er en del av kontraktsbestemmelsene overfor underentreprenørene.

Åpenhetsloven § 5b

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger             

Hellvik Gruppen kjøper ca 97% av byggevarer og materiell fra Mestergruppen (herunder XL-Bygg). Her henvises det til Mestergruppen sin aktsomhetsvurdering.

I produksjonen benyttes i all hovedsak egne tømrere. Men i forbindelse med produksjonstopper og ved utførelse av andre fag (vvs, elektro, maling osv) blir det benyttet underentreprenører. Her er det en risiko for at lønns- og arbeidsforhold ikke er i henhold til avtale.

Vi støtter oss for øvrig på tilgjengelig informasjon og kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå, hvor naturstein, VVS-produkter, elektroprodukter og solcelleprodukter har vært prioritert i rapporteringsperioden med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Åpenhetsloven § 5c:

Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra våre nærmeste leverandører ved å innhente skriftlig informasjon, intervju og å ved å foreta stikkprøver. Arbeidet har til nå ikke vist avvik, men kontroll av underentreprenører vil være et prioritert område i året som kommer.

Avvik vil bli rapportert og behandlet i vårt avvikssystem.

En viktig del av arbeidet med åpenhetsloven er å informere og utruste organisasjonen. Det skal derfor utarbeides en plan for informasjon og opplæring slik at alle ansatte får en innføring i bakgrunnen og virksomhetsområde for loven, at alle som jobber med innkjøp har mer inngående kjennskap og at dette er forankret i konsernledelsen.

Samarbeid med bransjeforening og deltakelse på kurs og seminarer vil også være en kilde til planlegging og iverksettelse av fremtidige tiltak.

For spørsmål:

Thor-Inge Thrana

Administrerende direktør