Uavhengig kontroll – økt fokus på kvalitet

Fra 1. januar 2013 skal det etter Plan- og bygningsloven gjennomføres kontroll av alle nye boliger (søknadspliktige tiltak). Fuktsikring og lufttettheten i boligen skal være i henhold til forskriftene. Det skal være samsvar mellom utførendes prosjektering, kvalitetssikring/rutiner og det gjennomførte arbeidsresultatet.

De siste årene har det vært mange reklamasjonssaker på nye bygg. Utbedring av feil og avvik antas årlig å utgjøre omlagt 10 milliarder kroner. Uavhengig kontroll er innført for å sikre kvaliteten og redusere feil og mangler.

Før hadde kommunene egne ansatte bygningskontrollører som stod for kontrollen i byggebransjen, men i 1997 ble kontrollen overlatt til de utførende. Det innebar at entreprenører og byggmestere skulle kontrollere seg selv. For de seriøse i bransjen fungerte dette bra, men mange av de useriøse bedriftene har gitt blaffen i egenkontrollen.

Dagens ordning med uavhengig kontroll innebærer at tiltakshaver (normalt huseier) må gjøre avtale med et uavhengig foretak (godkjent i kommunen).

Hva skal kontrolleres?

Før den uavhengige kontrollen gjennomføres innhenter kontrollforetaket rutine for arbeidet fra det kontrollerte foretaket. Påser at de er relevant, og at det er satt krav til kvalitetssikringssystem.

Foretaket skal kontrollere:

 • At utførende (entreprenøren) faktisk foretar egenkontrollen (bruk av sjekklister osv).
 • Lufttettheten i boligen
 • Utførelse av våtrom
 • Kontrollen omfatter ikke bare fysiske kontrollpunkter, men det skal foreligge tilstrekkelig prosjektering og produksjonsunderlag, og at det skal være fulgt i utførelsen. Kontrollen skjer på utvalgte deler av prosjekterings- eller byggearbeidet og kan innebære inspeksjon på byggeplass avhengig av kontrollområdet.
 • Dersom kommunen ønsker ytterligere kontroll, f. eks. av detaljprosjektering eller utførelse av brannsikkerhet, har de anledning til å kreve det i det enkelte tiltak.

Det skal være samsvar mellom:

 • TEK10 og prosjekterte ytelser
 • Definerte ytelser og prosjekteringsresultater
 • Produksjonsunderlag og utført byggearbeid

Gjennomføring av kontroll

Gjennomføring av kontroll skal skje på et tidspunkt som er egnet for å avdekke eventuelle avvik. Kontrollen bør gjennomføres på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at eventuelle avvik kan rettes uten for store kostnader. Våtrom bør for eksempel kontrolleres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg er montert.

Kan prosjekterende og utførende vise til at de har anvendt anerkjente normer eller bransjestandarder, (våtromsnormen eller Byggforskseriens anvisninger for “Måling av bygningers lufttetthet“) vil den kontrollerendes oppgaver kunne reduseres til en ren kontroll av om normens eller bransjestandardens anvisninger er fulgt.

Feil og mangler

Feil som oppdages under kontrollen skal meldes til de ansvarlige foretakene som har prosjektert eller utført byggearbeidene. De står ansvarlige for å rette feilene.

Bygget kan først erklæres ferdig når kontrollen er gjennomført. Da skal det foreligge en kontrollerklæring og sluttrapport. Skulle man oppdage en mangel i ettertid er det den som har gjort jobben som er ansvarlig.

Les mer om lover og regler i byggebransjen her!

FAKTA:

 • Ved uavhengig kontroll skal det kontrolleres at våtrom er fuktsikret og at bygningskroppen er lufttett i henhold til reglene i plan- og bygningsloven.
 • Endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller brannscelle er unntatt byggesaksbehandling og krever derfor ikke uavhengig kontroll.
 • Kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeidet.
 • Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen.
 • I større bygg skal også bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet kontrolleres.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer?