Det du trenger å vite om byggesøknaden

Søknadsprosessen kan for mange oppleves som et brutalt møte med bestemmelser, lover og forskrifter. Da er det viktig å huske at hensikten med reglene er å sikre høy kvalitet, både på bygget og på det bolig- eller hytteområde som bygget skal være en del av. Det gjør forhåpentlig tiltakshaveren til en enda lykkeligere eier den dagen bygget står ferdig og skal tas i bruk. 

Denne artikkelen gir en kortfattet og innføring i byggesøknad og prosessen rundt dette, og gjelder boliger og hytter i regulerte områder.

Loven sikrer kvalitet

Plan- og bygningsloven stiller mange krav som skal sikre gode løsninger og høy kvalitet. Byggesøknaden skal dokumentere at kravene vil bli ivaretatt for det aktuelle tiltaket (bygget).

Eneboliger og hytter/fritidsboliger, som denne artikkelen handler om, er søknadspliktige. Før arbeider kan igangsettes på tomt eller bygg, må byggesøknad være godkjent av kommunen.

Hvem kan søke?

Søknad om tillatelse skal utarbeides av godkjent foretak (ansvarlig søker).

Byggesøknaden
Det viktigste innholdet i byggesøknaden er vanligvis:

  • Byggeblanketten
  • Tegninger
  • Situasjonsplan/kart
  • Nabovarsling
  • Søknader om ansvarsrett

Les mer om byggeprosessen her

Nabovarsling

Før byggesøknaden kan sendes til kommunen, skal søkeren varsle naboene. Naboene har rett til å se søknadspapirene, og har en frist på 2 uker til å komme med merknader. Dersom det kommer merknader, må søker vurdere å gjøre endringer for å komme til enighet med naboene. Hvis ikke, skal merknadene vedlegges byggesøknaden, og blir da behandlet av kommunen.

Ansvarlige foretak

Både prosjektering (tegninger og beregninger) og utførelse av byggearbeidet skal forestås av godkjente foretak (bedrifter). Slike foretak har systemer som sikrer at bygget oppføres i samsvar med byggetillatelsen.

Selv om disse foretakene i utgangspunktet er godkjente, må de likevel for hvert byggeprosjekt sende søknad til kommunen om ansvarsrett for sine respektive fagområder.

Byggesøknad i ett eller to trinn

Dersom en ønsker å sende byggesøknad før utførende foretak er bestemt, kan søknaden sendes i to trinn. Da sendes først søknad om rammetillatelse. Når rammetillatelse foreligger og utførende foretak er bestemt, sendes søknad om igangsettingstillatelse.

Det mest vanlige for eneboliger og hytte/fritidsboliger, er å sende ett-trinns søknad. Da må utførende foretak være bestemt før søknaden kan sendes.

Kommunens behandling av søknaden

Forutsatt at søknaden er fullstendig, og det ikke foreligger merknader fra naboer, plikter kommunen å behandle søknaden innen 12 uker.

Klage

Etter at kommunen har gitt tillatelse, kan naboer eller andre som har såkalt rettslig klageinteresse klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker. Klagen behandles først av kommunen. Hvis kommunen ikke endrer sitt vedtak, blir klagen sendt til fylkesmannen. Også for klagebehandlingen gjelder bestemte frister.

Forhold til reguleringsplan

For bolig- og hytteområder vil det normalt foreligge reguleringsplan med bestemmelser. Utgangspunktet er at boligen eller hytte/fritidsboligen som en ønsker å bygge, ikke må være i strid med reguleringsplanen.

Dersom en likevel ønsker å fravike reguleringsplanen, må det søkes om dispensasjon eller reguleringsendring. En må da påregne vesentlig lenger behandlingstid. Det kan i slike tilfeller være hensiktsmessig å ta en forhåndskonferanse med kommunen.

Dersom en ønsker å bygge utenfor regulert område, bør en alltid starte med en forhåndskonferanse med kommunen for å få avklart muligheter og vesentlige forutsetninger. En må også påberegne økte søknadsomkostninger hvis det søkes dispansasjon.